Papilionidae (Swallowtails) & Pieridae (Whites & Yellows)

Scarce Swallowtail

Family Papilionidae
References en.wikipedia.org
1 | 11