Papilionidae (Swallowtails) & Pieridae (Whites & Yellows)

Southern Scarce Swallowtail

Family Papilionidae
References en.wikipedia.org
1 | 27