Tettigoniinae

Wart-biter

Family Tettigoniidae
References en.wikipedia.org
4 | 22